Aydınlatma Metni

Yengeç'in Aydınlatma Metinlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Müşterilere, Müşteri Temsilcilerine ve Potansiyel Müşterilere Yönelik Aydınlatma Metni

Müşterilere, Müşteri Temsilcilerine ve Potansiyel Müşterilere
Yönelik Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Salyangoz Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, bir e-ticaret süreç otomasyonu olan Yengeç isimli ürünümüzün kullanıcısı olan gerçek kişileri (“Müşteri”), kullanıcısı olan tüzel kişilerin temsilcilerini (“Müşteri Temsilcisi”) ve kullanıcısı olabilecek potansiyel kişileri (“Potansiyel Müşteri”) bilgilendirilmek ve bu kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler
• Kimlik (ad, soyad, tckn, vkn vb.)
• İletişim (telefon no, e-posta adresi, adres vb.)
• Pazarlama (çerez kayıtları, müşterinin daha önce abone olduğu paketler, promosyon, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler, panel içerisindeki kullanıcı hareketleri vb.)
• Görsel İşitsel Kayıtlar (çağrı merkezi ses kayıtları, müşteri ekran alıntısı vb.)
• Müşteri İşlem (sipariş bilgisi, fatura bilgisi, kredi kartı bilgisi vb.)
• İşlem Güvenliği (ip adres bilgisi, lokasyon bilgisi, sisteme giriş çıkış bilgisi, kullanıcı adı, şifre/parola bilgisi vb.)

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz; üyeliğin oluşturulması, ön muhasebe kayıt ve e-faturaya geçiş süreçlerinin yürütülmesi, siz müşterilerimize çağrı merkezi ve web talep sistemi ile destek verilebilmesi, şirketimiz tarafından satış pazarlama ve veri analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve veri tabanı saklama süreçlerinin yönetilmesi gibi faaliyetlerimiz kapsamında:
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
• Ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
• Müşteri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Müşteriye doğru şekilde hitap edilmesi,
• Kullanıcı/üye aktivasyon süreçlerinin yönetilmesi (sms veya e-posta aktivasyon işlemleri)
• Kullanıcının/üyenin yapmış olduğu internet satışlarının faturalandırması
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (internet üzerinden yapılan satışlara ilişkin faturaların Gelir İdaresi Başkalığına gönderilmesi),
• E-faturaya geçiş başvuru durumunun takibinin yapılması,
• Pazarlama süreçlerinin yönetilmesi (aramaların yapılması-sms-mail atılması),
• Reklam/kampanya/promosyon/bilgilendirme süreçlerinin yönetilmesi (aramaların yapılması-sms-mail atılması),
• Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi (ürün geliştirme, optimizasyon, müşteri memnuniyetini arttırmak, benzer segmentteki potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek, yeni müşteri kazanımını optimize etmek),
• Talep/şikayetlerin takibi,
• Ürün/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
• Satılan ürün/hizmetin ödemesinin alınması,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz kural olarak, “Açık Rızanız” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki istisnai hallerde 3. Kişilerle paylaşılmaktadır.

• İlgili mevzuatın öngördüğü hallerde; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve/veya talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

• Ürünümüze ilişkin faaliyetlerin yürütülebilmek edimlerimizi yerine getirebilmek amacıyla destek aldığımız iş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza ve tedarikçilerimize, aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır.

6. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel verileriniz “Açık Rızanız” olmaksızın yurt dışında aktarılmamaktadır. Rıza göstermeniz halinde; kişisel verilerinizden Kimlik ve İletişim Verileriniz, Pazarlama Verileriniz, Müşteri İşlem Verileriniz, İşlem Güvenliği Verileriniz ve bazı Görsel İşitsel Kayıtlar (çağrı merkezi ses kayıtları ile ekran alıntısı vb.) Kanun’un “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, size sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak ve hizmet sürekliliğini sağlayabilmek için teknoloji ve bilişim alanında faaliyet gösteren yurt dışında yerleşik ve/veya sunucuları yurt dışında bulunan ürün, hizmet sağlayıcılarımıza, tedarikçilerimize – bunlar tarafından sağlanan yazılımlar, programlar ve sistemlerin şirketimizce kullanılmasıyla – aktarılabilmektedir.

Şirketimizin seçtiği bu firmalar uluslararası alanda kabul görmüş standartlara göre veri güvenliği önlemlerini almakta ve güvenlik düzeyini bu standartlara uygun şekilde sağlamayı taahhüt etmektedirler. Ayrıca, kişisel veriler ile ilgili başta Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) olmak üzere birçok uluslararası mevzuat bu verilerin Şirketimizin talep ve amaçları doğrultusu dışında işlenmemesini yasal olarak güvence altına almaktadır. Veri İşleyenler tarafından sağlanan yazılımların kullanılması nedeniyle yurt dışına aktardığımız kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dışında yurt dışındaki diğer 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.

7. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, web sitemizdeki üyelik formları, kullanıcı sayfası içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler, kampanyalar ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri, adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı/elektronik diğer belgeler, basılı/elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, e-postalar, bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar, web talep sistemi içerisindeki talepler ve mesajlar ve internet tarayıcısı vasıtasıyla toplanmakta olup otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metninin 3. maddesinde sayılan kişisel verilerinizden;

• Satış Pazarlama Süreçleri ve Veri analiz Faaliyetleri kapsamında işlenen Kimlik, İletişim ve Pazarlama Verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanunun 5. Maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen “Açık Rıza” iken,

• Diğer faaliyetler kapsamında işlenen tüm kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”, “Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi”, “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” ve “Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati” dir.

8. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

Kişisel verilerinizin saklanması ve imhası, kişisel verilerin saklama süreleri, kişisel verilerin kayıt ortamları ve bu ortamlardan imha edilme teknikleri, kişisel verilerin muhafazası için alınan teknik ve idari tedbirler, imha süreleri vb. hususlar hakkında detaylı bilgi web sitemizde yayınlanmakta olan “Saklama ve İmha Politikası” başlıklı politikamızda yer almaktadır.

9. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Şirketimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, web sitemizde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

Kişisel veri sahibi Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

10. Veri Sorumlusu Bilgileri
Ticaret Unvanı: Salyangoz Teknoloji A.Ş.
Adres: Şenlikköy Mah. Yeşilyurt Cad. Bora Sitesi No:14a/2 Bakırköy / İstanbul
Vergi No: Küçükçekmece Vergi Dairesi – 7420451638
Ticaret Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 983655
MERSİS Numarası: 0742045163800011
Kayıtlı Elektronik Posta: salyangozteknoloji@hs01.kep.tr
Telefon No: 0212 909 01 49

Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Salyangoz Teknoloji A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Sayın Veri Sahibi,
Çağrı Merkezimizi arayarak bizlerle paylaşmış olduğunuz ad-soyad, iletişim bilgisi ve ses kaydınıza ait kişisel verileriniz;
• Sizlere doğru şekilde hitap edilebilmesi,
• Talep ve şikayetlerinizin takip edilebilmesi,
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerimizin yürütülebilmesi,
• Ürün/hizmet satış sonrası destek hizmetlerimizin yürütülebilmesi,
• İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözülebilmesi
amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz “Açık Rızanız” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Kişisel verileriniz yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinde belirtilen “İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati İçin Zorunlu Olması” ve “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Web sitemizde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Ait Bilgiler:

Ticaret Unvanı: Salyangoz Teknoloji A.Ş.
Adres: Şenlikköy Mah. Yeşilyurt Cad. Bora Sitesi No:14a/2 Bakırköy / İstanbul
Vergi No: Küçükçekmece Vergi Dairesi – 7420451638
Ticaret Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 983655
MERSİS Numarası: 0742045163800011
Kayıtlı Elektronik Posta: salyangozteknoloji@hs01.kep.tr
Telefon No: 0212 909 01 49

Çalışanlara Yönelik Aydınlatma Metni

Çalışanlara Yönelik Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Salyangoz Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimiz çalışanlarının ve stajyerlerinin (“Çalışan”) kişisel verilerini başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlemek, Çalışanların kişisel verilerinin işlenmesi hususunda bilgilendirilmelerini ve haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Çalışanlara ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

Şirketimiz başta iş sözleşmesi ve ilgili mevzuattan kaynaklanan nedenlerle Çalışanlardan;
a) “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, “Özlük Bilgileri”, “Finansal Verileri”, “Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Bilgisi” ve “İşlem Güvenliği Verisi”,
b) Özel nitelikli verilerinden “Sağlık Verileri” (Sağlık Raporu vb.); “Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Verileri (Adli Sicil Kaydı Bilgisi)
talep edilmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Çalışanların “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, ”Özlük Bilgileri”, “Finansal Verileri”, “Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Bilgisi” ve “İşlem Güvenliği Verisi”,

• Çalışanların sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışanlar ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Çalışanların özel nitelikli “Sağlık Verileri” (Sağlık Raporu vb.) ile “Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Verisi “ (Adli Sicil Kaydı);
• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Çalışanlara ait kişisel veriler, Çalışanların “Açık Rızası” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Çalışanlara ait kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır. Çalışanlara ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Çalışanlara ait kişisel veriler; Şirketimizle iş ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi sürecinde Çalışanlar tarafından iletilen yazı, belge, form, rapor vb. her türlü doküman suretiyle; Şirketimiz içerisinde yer alan formların doldurulması suretiyle; fiziki veya elektronik ortamdan yazılı veya sözlü olarak bilgi alınması yoluyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metninin 3/a maddesinde sayılan Çalışanlara ait kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi”, “Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”, “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” ve “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması”dır.

İşbu Aydınlatma Metninin 3/b maddesinde sayılan Çalışanlara ait özel nitelikli verilerin işlenmesinin hukuki sebebi ise Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “Açık Rıza” dır.

7. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Şirketimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, web sitemizde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

Kişisel veri sahibi Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

8. Veri Sorumlusu Bilgileri

Ticaret Unvanı: Salyangoz Teknoloji A.Ş.
Adres: Şenlikköy Mah. Yeşilyurt Cad. Bora Sitesi No:14a/2 Bakırköy / İstanbul
Vergi No: Küçükçekmece Vergi Dairesi – 7420451638
Ticaret Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 983655
MERSİS Numarası: 0742045163800011
Kayıtlı Elektronik Posta: salyangozteknoloji@hs01.kep.tr
Telefon No: 0212 909 01 49

Çalışan Adaylarına Yönelik Aydınlatma Metni

Çalışan Adaylarına Yönelik Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Salyangoz Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimize iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının (“Çalışan Adayı”) kişisel verilerini başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlemek, Çalışan Adayının kişisel verilerinin işlenmesi hususunda bilgilendirilmelerini ve haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Çalışan Adayına ait kişisel veriler, Şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

Şirketimize iş başvurusunda bulunmak isteyen Çalışan Adayından; “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, “Eğitim/Mesleki Deneyim Bilgisi” talep edilmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Çalışan Adayının kişisel verileri;
• Çalışan Adayının işe başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
• Çalışan Adayı ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Çalışan Adayının, eğitimi, mesleki deneyimi ve yetenekleri kapsamında başvurulan pozisyona uygunluğunun denetlenmesi,

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Çalışan Adayına ait kişisel veriler, Çalışan Adayının “Açık Rızası” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Çalışan Adayına ait kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır. Çalışan Adayına ait kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Çalışan Adayına ait kişisel veriler, Çalışan Adayı tarafından elektronik ve/veya fiziki ortamdan Şirketimize özgeçmiş niteliğinde belge gönderilmesi suretiyle ya da dijital kariyer platformlarından başvuru alınması suretiyle, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metninin 3. maddesinde sayılan Çalışan Adayına ait kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendinde yer alan “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması”dır.

7. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Şirketimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, web sitemizde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

Kişisel veri sahibi Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

8. Veri Sorumlusu Bilgileri
Ticaret Unvanı: Salyangoz Teknoloji A.Ş.
Adres: Şenlikköy Mah. Yeşilyurt Cad. Bora Sitesi No:14a/2 Bakırköy / İstanbul
Vergi No: Küçükçekmece Vergi Dairesi – 7420451638
Ticaret Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 983655
MERSİS Numarası: 0742045163800011
Kayıtlı Elektronik Posta: salyangozteknoloji@hs01.kep.tr
Telefon No: 0212 909 01 49

Tedarikçiler, İş Ortakları ile Yetkilileri, Temsilcileri vb. Yönelik Aydınlatma Metni

Tedarikçiler, İş Ortakları ile Yetkilileri, Temsilcileri vb. Yönelik Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Salyangoz Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni;

Şirketimizin her türlü ürün ya da hizmet tedarikine ihtiyaç duyması halinde, tedarikçiden teklif alınması ve tedarikçiden ürün/hizmet satın alınması süreçlerinde tedarikçilere (“Tedarikçi” ya da “Tedarikçi Yetkilisi”) ait ve Şirketimizin her türlü çözüm ortaklığı, iş ortaklığı ya da iş birliğine ihtiyaç duyması halinde sözleşme ilişkisinin kurulması ve sözleşmenin ifası için iş ortaklarına (“İş Ortakları” ya da “Temsilcileri”) ait kişisel verilerin başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlemek; bu kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi hususunda bilgilendirilmelerini ve haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

Şirketimiz, tedarikçiden teklif alınması, ürün/hizmet satın alınması süreçlerinde keza iş ortaklığının kurulması ile sözleşmenin ifası süreçlerinde “Kimlik Verisi”, “İletişim Verisi”, “Finansal Veri” talep etmektedir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
• Satın alınan mal/hizmet bedelinin ödenmesi,

amaçlarıyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, “Açık Rıza” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Söz konusu kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır. Kişisel veriler yurt dışına aktarılmamaktadır.

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, tedarikçiden teklif alınması, ürün/hizmet satın alınması süreçlerinde keza iş ortaklığının kurulması için sözleşmenin kurulması ve sözleşmenin ifası süreçlerinde elektronik ve/veya elektronik olmayan ortamdan, sözlü veya yazılı olarak bilgi alınması suretiyle; otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metninin 3. maddesinde sayılan kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”, “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” ve “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması”dır.

7. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Şirketimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, web sitemizde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

Kişisel veri sahibi Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

8. Veri Sorumlusu Bilgileri
Ticaret Unvanı: Salyangoz Teknoloji A.Ş.
Adres: Şenlikköy Mah. Yeşilyurt Cad. Bora Sitesi No:14a/2 Bakırköy / İstanbul
Vergi No: Küçükçekmece Vergi Dairesi – 7420451638
Ticaret Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 983655
MERSİS Numarası: 0742045163800011
Kayıtlı Elektronik Posta: salyangozteknoloji@hs01.kep.tr
Telefon No: 0212 909 01 49

Çerez Kullanımı Politikası sayfamızda belirttiğimiz amaçlarla, sınırlı ve mevzuata uygun olarak sitemizde çerez kullanmaktayız. (Çerez Kullanımı Politikası)