Yabancı Ortaklı Şirket Nedir?

Yabancı ortaklı şirket, ortaklarından birinin ya da birkaçının yabancı uyruklu kişilerin veya yabancı şirketlerin bir araya gelerek kurdukları şirketlerdir. Yerel ve yabancı ortakların bir araya gelerek iş yapma ve kaynakları birleştirmesi ile oluşturulur. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bu şirketler, yabancı ortakların uluslararası bağlantıları ve tecrübeleriyle birlikte yeni iş fırsatları yakalayabilir, global pazar dinamiklerine hızlı uyum sağlayabilir ve daha başarılı olabilirler.

e-İhracat Entegrasyonu

Yabancı Ortaklı Şirket Nasıl Kurulur?

Yabancı ortaklı şirket kuruluşu için belirli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Öncelikle tarafların şirketin yapısına, sermayesine, işletmenin amacına, var olan payların dağılımına gibi konularda anlaşma yapmaları gerekir. Daha sonra yabancı ortaklı şirketlerin kuruluşu; yabancı gerçek kişi ortaklı şirket ya da ya yabancı tüzel kişi ortaklı şirket türlerinden biri olarak gerçekleştirilir.

Anlaşma sağlandıktan sonra ortakların hepsi şirket esas sözleşmesini imzalamalıdır. İmzalar noterden tasdik edilmelidir. Ardından, şirket kuruluş bildirim formu ve dilekçesi tebliğ edilmelidir. Daha sonra asgari sermaye miktarının ödendiğini gösteren makbuz, imza sirküleri ve tüm belgeler ile birlikte Ticaret Sicil Memurluğu’na başvuru yapılarak tescil işlemi yapılmalıdır. Tescil işleminin ardından ise vergi dairesine başvuru yapılmalıdır. Ticari Sicil Gazetesi’nde şirketin varlığı tescil edildikten sonra faaliyete başlanabilir.

 • Yabancı Gerçek Kişi Ortaklı Şirket Kuruluşu

  Gerçek kişiler dilerlerse tek başına, bir Türk gerçek ya da tüzel kişilerle ya da yabancı uyruklu kişilerle şirket kurabilirler. Yabancı gerçek kişi ortaklı bir şirketin kuruluşu için yabancı uyruklu kişilerin;

  • Noter onaylı pasaport tercümesi,
  • VKN,
  • Oturum izni varsa, iznin noter onaylı örneği gibi evrakları almaları gerekmektedir. Bunun dışında kalan evraklar Türk ortaklardan istenen evrakların aynısıdır.
 • Yabancı Tüzel Kişi Ortaklı Şirket Kuruluşu

  Yabancı tüzel kişiler, Türkiye’de tek başlarına şirket kurabilirler; şube ya da temsilcilikler açabilirler. Bunun yanı sıra Türk gerçek ya da tüzel kişilerle de ortak olarak şirket kurabilirler. Bunun için gereken evraklar şunlardır:

  • Şirket merkezinin ticaret sicil belgesi,
  • Merkez şirketin kuruluş aldığı genel kurul kararı,
  • VKN,
  • Vekaletname.

  Tüm bu evraklar, Türkçe tercümesi noter tarafından onaylatılması ve apostil onaylı olmalıdır. Bunun dışında kalan belgeler Türk ortaklardan istenen evrakların aynısıdır.

Yabancı Ortaklı Şirket Kurmak İçin Çalışma İzni Gerekir Mi?

Yabancı ortaklı şirket kuruluşunda, yabancı ortakların çalışma izni alması gerekmektedir. Şirket kuruluşu sırasında çalışma izni aranmasa da kuruluştan sonra başvuru yaparak çalışma izni alınabilir. Ancak bu konuda belirlenen ve yerine getirilmemesi durumunda çalışma izninin alınamayacağı bir takım kurallar bulunmaktadır:

 • Şirketin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL ya da brüt satışların minimum 800.000 TL olması ya da ihracat tutarının en az 250.000 Dolar olması,
 • Her yabancı ortak için en az 5 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının istihdam edilmesi gerekmektedir.

Bu 5 kişilik istihdam şartı, bir yıllık çalışma izninin son 6 ayı için istenir. Aynı şirkette yer alan birden fazla yabancı için çalışma izni alınmak isteniyorsa, ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için de 5 Türkiye vatandaşının istihdamının sağlanması gerekmektedir.

yabancı ortaklı şirket kurma şartlarını temsil eden fotoğraf

Çalışma İzni Nedir?

Çalışma izni, yabancı bir kişinin bir ülkede yasal olarak çalışabilmesi için izin alması gereken belgedir. Bu izin, yabancı çalışanın belirli bir süre boyunca belirli bir pozisyonda çalışabilmesine olanak tanır. Çalışma izni olmadan yabancı bir kişi yasal olarak bir ülkede çalışamaz ve kaçak olarak nitelendirilir. Bu izin, hem şirketlerin hem de yabancı çalışanların haklarını korumak ve yabancı işgücünün düzenli bir şekilde kontrol edilmesini sağlamak amacıyla uygulanır.

Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Türkiye’de çalışma izni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılan başvurular ile alınmaktadır. Ülkemizde 3 tür çalışma izni vardır: Bağımsız, süreli ve süresiz çalışma izni.

Bağımsız çalışma izni, profesyonel bir meslek grubuna tabi olan yabancı kişilere verilir. Süreli çalışma izni ilk başvuruda en fazla bir yıl olarak verilir. Süresiz çalışma izni ise Türkiye’de minimum 8 yıldır çalışma izni bulunan ve uzun süreli oturma iznine sahip olan yabancıların başvurduğu türdür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılabilen başvurular için yabancıların şu belgeleri hazırlaması gerekmektedir:

 • En az 6 aylık oturum izni,
 • Pasaport fotokopisi,
 • Çalışılacak şirketin faaliyet belgesi,
 • Geçmiş döneme ait onaylı bilanço tablosu,
 • Ticari sicil gazetesi,
 • Notere tasdik ettirilmiş diploma ya da öğrenim belgesi,
 • Yabancı ortağın hem yurt içindeki hem de yurtdışındaki ikametgâh adresi,
 • İletişim bilgileri.

e-ticaret entegrasyonu banner görseli

Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşunda Hangi Belgeler Gereklidir?

Yabancı ortaklı şirket kuruluşunda ihtiyaç duyulan evraklar şunlardır:

 • Şirket sözleşmesi
 • Yabancı ortakların pasaportları, yerli ortakların ise kimlik belgeleri,
 • Şirketin vergi numarasını gösteren ve vergi mükellefi olduğunu belirten bir vergi levhası,
 • İmza beyannamesi,
 • Tescil belgesi.

Yabancı Ortaklı Şirket Kurma Maliyeti Nedir?

Yabancı ortaklı şirketin kuruluşu için cebinizden çıkacak masraflara ilişkin net bir tutar söylememiz mümkün değildir. Çünkü şirket türü, sermaye miktarı, alınacak danışmanlık hizmetleri, ortak sayısı gibi birçok husus maliyetleri etkilemektedir.

Yabancı Uyruklu Kişiler Türkiye’de Ortaksız Şirket Kurabilir Mi?

4875 sayılı yasaya göre; eşitlik ilkesine esasında yabancılar, Türkiye’de Türklerin kurabileceği her şirket türünü kurabilir. Yabancı yatırımcıların, Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapması serbesttir ve yerli yatırımcılarla eşit haklara sahiplerdir.

Yabancı Yatırımcılara Sağlanan Teşvikler Nelerdir?

Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancılara birçok avantajları devlet teşviği sunulmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • KDV istisnası,
 • Gümrük vergisi muafiyeti,
 • Gelir ve kurumlar vergisi indirimi,
 • Gelir vergisi stopajı indirimi,
 • Yatırımla sağlanan istihdam için asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi işçi payının karşılanması,
 • Asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal sigorta primi işveren payının devlet tarafından karşılanması,
 • KDV iadesi,
 • Arazi tahsisi,
 • Ar-Ge merkezlerinde en az 10 kişilik istihdam sağlanması halinde Ar-Ge harcamalarının %100’ünün vergi matrahından düşülmesi,
 • Ar-ge projeleri kapsamında yurt dışından getirilen ürünler için gümrük vergisi muafiyeti,
 • Düzenlenecek evraklarda damga vergisi muafiyeti.