Vergi Takvimi Nedir?

Vergi takvimi; yıllık ya da dönemlere ayrılan periyotlar şeklinde, vergilerin beyanname ve ödeme süreçlerini içeren takvimdir. İşletmeler, mükellef oldukları vergileri, vergi takviminde belirtilen tarihlere uygun olarak ödemeli ve beyan etmelidir. Aksi takdirde cezai uygulamalarla karşılaşma durumunda kalabilirler. Vergi takvimi sayesinde işletmeler hem vergilerini zamanında öder hem de cezai risklerden kurtulmuş olur. Aylara ve yıllara göre ayrılan vergi takvimini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın buradaki sayfasından ulaşabilirsiniz.

2023’te Vergilerin Son Ödeme Günleri Nelerdir?

Vergi türleri farklı takvim süreçlerine, çalışma alanlarına ve mükellef şartlarına göre değişiklik gösterir. Her verginin farklı beyan ve ödeme tarihleri bulunmaktadır.

Yıllık Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar vergisi işletmelerin yıllık kazançlarına göre hesaplanan ve ödenmesi gereken bir vergidir. Sermaye şirketleri kurumlar vergisi mükellefi iken şahıs şirketleri ödemekle yükümlü değildir. İşletmeler yıllık kazançları üzerinden tek bir beyanname sunar ve tek bir ödeme gerçekleştirir. Bu vergi türü ile ilgili detaylı bilgiye, “Kurumlar Vergisi Nedir, 2022 Oranları Nelerdir?” başlıklı içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

2023 Kurumlar Vergisi Beyan Tarihi Nedir?

Mükelleflerin, kurumlar vergisi beyannamesini hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın yani Nisan ayının ilk gününden 25’i akşamına kadar, bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri gerekir. Kazançlarının tamamı için bir beyanname verilmelidir. Burada bahsedilen hesap dönemi 1 Ocak-31 Aralık’tır.

2023 Kurumlar Vergisi Ödeme Tarihi Nedir?

Kurumlar vergisinin ödeme tarihi de mükellefin beyannameyi verdiği ayın son gününe kadar geçerlidir. Yani, Nisan ayının akşamına kadar ödemenin yapılması gerekmektedir.

Yıllık Gelir Vergisi Nedir?

Gelir vergisi şahıs şirketlerinin mükellefi olduğu vergi türüdür. Her yıl kar ve zararlarını gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeleri gerekir. Gelir vergisi oranı hesaplanırken şirketin elde ettiği kazanca göre hesaplanır.

2023 Yıllık Gelir Vergisi Beyan Tarihi Nedir?

Mevzuata göre yıllık gelir vergisi beyannamesinin şirketler tarafından izleyen yılın Mart ayının başından Mart ayının son günü saat 23.59’a kadar verilmesi gerekir.

2023 Yıllık Gelir Vergisi Ödeme Tarihi Nedir?

Gelir vergisi ödemeleri iki taksitte gerçekleştirilebilir. İlk taksit mart ayı sonu, ikinci taksit ise temmuz ay sonuna kadar ödemesi yapılmalıdır.

Geçici Vergi Nedir?

Geçici vergi, kurumlar vergisi ve gelir vergisi ödeyen işletmelerin ilgili dönemlerdeki kazançları üzerinden hesaplanır ve peşin ödenir. Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbapları ve kurumlar vergisi mükellefleri bu vergi türüne tabiidir. Geçici vergi oranları, hesaplaması gibi önemli detaylara, “Geçici Vergi Rehberi: Geçici Vergi Hesaplaması Nasıl Yapılır?” başlıklı içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Geçici Vergi Ödeme Dönemi Ne Demektir?

Geçici vergi tutarlarının ödendiği tarihtir. Geçici vergi dönemleri mali yıl esas alınarak belirlenmektedir.

Geçici Vergi Beyanname Verme Tarihleri Nelerdir?

Geçici vergi beyanı üçer aylık periyotlar halinde yapılır. 3 aylık dönemin bitmesinin ardından gelen ikinci ayın 17’sine kadar verilmelidir. Yani bu tarihler; 17 Mayıs, 17 Ağustos ve 17 Kasım’dır.

Geçici Vergi Ödeme Dönemlerinin Süreleri Nelerdir?

Geçici vergi türü peşin ödenen bir vergidir. Halk dilinde “peşin vergi” olarak da bilinmektedir. Bu sebeple beyannamenin verildiği gün ödemelerinde yapılması gerekir. Yani ödeme tarihleri beyannamede olduğu gibi 17 Mayıs, 17 Ağustos ve 17 Kasım’dır.

Katma Değer Vergisi Nedir?

Açılımı “Katma Değer Vergisi” olan KDV, yapılan harcamalar üzerinden ödenen bir tüketim vergisidir. Üretilen mal ya da hizmeti satan kişinin ödediği ancak son olarak tüketiciye yansıtılan tüketim vergisidir. “KDV Nedir? KDV Hesaplaması Nasıl Yapılır?” başlıklı yazımızda konuyla ilgili detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi için Beyan Süresi Nedir?

KDV beyannamesi genel olarak aylık olarak hazırlanır ve takip eden 26’sına kadar beyan edilmesi gerekir.

Katma Değer Vergisi Ödeme Dönemleri Nedir?

İşletmeler bağlı oldukları vergi dairesine beyannameyi teslim etmelidir. Beyanname verilen ayın 26’sında ödemelerin de yapılması gerekmektedir.

Aylık Muhtasar Nedir?

Muhtasar gelir vergisinin tahsil edilme yöntemlerinden biridir. Muhtasar beyannamesi de işveren ya da vergi tevkifatı yapan kişilerin vergi matrahlarını toplu olarak vergi dairesine beyan etme işlemine denir. İşletmeye ve çalışan sayısına bağlı olarak muhtasar beyanname aylık ve 3 aylık periyotlar şeklinde sunulur. Aylık muhtasar beyannamesinden çalışan sayısı 10’dan daha fazla olan işletmeler mükelleftir.

Aylık Muhtasar Beyannamesi Hangi Tarihte Verilir?

Aylık muhtasar beyannamesi ayın 26’sına kadar vergi dairesine verilmelidir.

Aylık Muhtasar İçin Ödeme Tarihi Nedir?

Aylık muhtasar ödemelerinin de beyanname verilen ayın 26’sında yapılması gerekir.

Üç Aylık Muhtasar Nedir?

Bir işletmenin 3 aylık muhtasar beyannamesi kapsamında olabilmesi için vergi dairesini durumu ile ilgili bilgilendirmesi gerekir. İşletme de ise çalışan sayısı 10 ya da daha az olmalıdır. Ancak işletmenin zirai ürün bedelleri üzerinden yapılmış bir tevkifatı varsa aylık muhtasar beyanname vermesi şarttır.

Üç Aylık Muhtasar İçin Beyanname Tarihleri Nelerdir?

Üç aylık muhtasar vergi beyannamesi 3 aylık dönemi izleyen ikinci ayın 26’sında verilmelidir.

Üç Aylık Muhtasar Ödeme Dönemleri Nedir?

Aylıkta olduğu gibi 3 aylık muhtasar vergi ödemesi de beyanname verilen ayın 26’sında yapılmalıdır.

QNB banner görseli

Damga Vergisi Nedir?

Damga vergisi kişiler ya da kurumların yaptığı resmi işlemleri belgeleyen kağıtlar için alınan vergidir. Damga vergisinin hangi durumlarda ödendiği, oranları, ücretleri ve nasıl ödendiğine dair detaylı bilgileri, “Damga Vergisi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey” başlıklı yazıda bir araya getirdik.

Damga Vergisi İçin Beyanname Zamanı Nedir?

Mevzuata göre damga vergisi beyannamelerinin ayın 26’sında verilmesi gerekmektedir.

Damga Vergisi İçin Ödeme Süresi Nedir?

Vergi dairesine beyanname ile bildirilir ve 26. günü akşamına kadar ödenir.

BSMV Nedir?

Açılımı “Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi” olan BSMV bankacılık ve sigortacılık işlemlerinde ortaya çıkan vergi türüne denir. Dolaylı bir vergi türü olduğu için bu kuruluşlardan alınan hizmet karşılığında kişi ya da işletmelerden devlet adına tahsil edilir.

BSMV Beyanname Tarihi Nedir?

2023 yılında BSMV beyannamesinin izleyen ayın 15’ine kadar verilmesi gerekmektedir.

BSMV Ödeme Süresi Nedir?

BSMV ödemelerinin de beyanname verme süresi içerisinde yapılması gerekmektedir.

ÖTV Nedir?

Özel tüketim vergisi (ÖTV) belirli ürünler üzerinden yalnızca bir defa ödenen bir harcama vergisidir. Lüks taşıtlar, akaryakıt, beyaz eşya ve alkol, tütün gibi ürünler ÖTV kapsamına girmektedir. Bir defa ödendiği için şirketlerin herhangi bir dönemde ayrıca ödemeleri gereken bir vergi değildir.

ÖTV İçin Hangi Durumlarda, Ne Zaman Beyanname Verilir?

ÖTV beyannamesinin verilmesi gereken tarih ürünlere göre değişmektedir. Buna göre;

-I. sayılı listedeki ürünler için ilk 15 gün için ayın 25’inde, ikinci 15 gün için sonraki ayın 10’unda,

-I. sayılı listede kayıt ve tescile tabi olmayan ürünler ve III. ve IV. listedeki ürünlerin teslimini takip eden ayın 15’inci günü akşamında,

-II. sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi ürünler için işlemlerin tamamlanmasından önce verilmesi gerekiyor.

ÖTV Ne Zaman Ödenmelidir?

Özel tüketim vergisinin ödemelerinin beyanname verme süresi içerisinde yapılması gerekir.

Emlak Vergisi Nedir?

Emlak vergisi, kişilerin sahip oldukları bina ya da arsa mülkleri için ödedikleri vergi türüdür. Buna göre üzerine herhangi bir taşınmaz tapusu olan herkesin yıllık emlak vergisi ödemesi gerekir. Emlak vergisi tutarlar binanın türü ve bağlı bulunduğu büyükşehir belediyesi gibi faktörlere göre farklılık gösterir.

Emlak Vergisi İçin Beyanname Vermek Zorunlu Mudur?

Emlak vergisi için mükelleflerin beyanname verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Emlak Vergisi İçin Hangi Durumlarda, Ne Zaman Belediyeye Bildirimde Bulunulması Gerekli Olur?

Yıllık olarak alınan emlak vergisi iki taksitte ödenir. Mükellefler taşınmazın bulunduğu belediyeye başvurarak ya da EFT yoluyla ilgili kuruma havale yaparak ödemelerini gerçekleştirebilir. Bazı belediye kendi web siteleri üzerinden ödeme imkanı sunarken, bazılarına da e-devlet üzerinden ödeme yapılabilmektedir. Peki, emlak vergisi ödeme dönemleri nedir? Düzenli olarak her yıl ödenmesi gereken emlak vergisinde ilk taksit mayıs ayında, ikinci taksit ise kasım ayında ödenmelidir.

2023 Yılı vergi takvimi için emlak vergisini temsil eden fotoğraf

İlan ve Reklam Vergisi Nedir?

İlan ve reklam vergisi, belediye sınırları ve mücavir alanlarda yapılan ilan ve reklamlar için alınan vergidir. Bu vergiye ilan ve reklamları kendi adına yapan ya da yaptıran gerçek ve tüzel kişiler mükelleftir.

İlan ve Reklam Vergisi İçin Beyanname Tarihleri Nelerdir?

İlan ve reklam vergisinin beyanı ilan ve reklam işinden önce daimî ve sürekli meslek olarak yapılması durumunda yapılan tarihi izleyen ayın 20’inci günü akşamına kadar verilmesi gerekir.

İlan ve Reklam Vergisi Ödeme Dönemleri Nedir?

İlan ve reklam vergisinin ödemelerinin ise beyanname verme süresi içinde ödenmelidir.

Çevre Temizlik Vergisi Nedir?

Çevre temizlik vergisi, belediye sınırları içerisinde yapılan alan ve temizlik hizmetlerinden yararlanan konut ve işyerleri için ödenen vergi türüdür. Bu vergi konutlarda su faturalarına yansıtılmaktadır. İşyerlerinin ise belediyelere ödeme yapması gerekmektedir.

Çevre Temizlik Vergisi İçin Beyanname Verilir Mi?

Çevre temizlik vergisi beyanı için işletmelerin tapu fotokopisi ya da kira sözleşmesi, yapı kullanma izni, konut bildirim formu, bina adresi, nüfus cüzdanı fotokopisi, emlak vergisi sicil numarası, işyeri numarası ve damga pulu ile birlikte belediyeye başvuruda bulunulmalıdır. Çevre temizlik vergisi beyannamesi belediyede ücretsiz olarak doldurulmaktadır. Beyanname şehir suyu kullanan konutların dışındaki mükellefler için bir defa verilmektedir. Takip eden yıllarda binayı kullanan kişi değişmediği halde yeniden beyanname verilmemektedir.

Çevre Temizlik Vergisi Ödeme Dönemleri Nedir?

Çevre temizlik vergisi, belediyeler tarafından binaların tarifedeki derecelerine intibak ettirilmesinin ardından her yıl Ocak ayın yıllık tutarı tahakkuk edilir. İki taksit şeklinde ödenebilen bu vergi türünün ilk taksiti Mart, Nisan ve Mayıs’ta; ikinci taksit ise Kasım ayı içerisinde ödenmelidir.

GİB e-Arşiv Portal Entegrasyonu

MTV Nedir?

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) trafik şubelerine kayıtlı olan motorlu taşıtlarından alınan vergi türüdür. Bu verginin şartları Karayolları Trafik Kanunu tarafından belirleniyor. Tek bir standardı olmayan bu verginin tutarı araçların sahip olduğu silindir sayısı, tipi, değeri ve yaşına göre değişkenlik gösteriyor.

MTV İçin Beyanname Vermek Zorunlu Mudur?

Hayır değildir. Motorlu taşıtlar vergisi, mevzuata göre beyanname verme yükümlülüğü olmayan bir vergidir.

MTV Ödeme Dönemleri Nedir?

MTV’nin birinci taksiti ocak ayının sonuna kadar; ikinci taksiti ise temmuz ayının sonuna kadar ödenmelidir.

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

Bu vergi, mirasçıların vefat eden yakını üzerindeki haklarına sahip olabilmek için devlete ödemekle yükümlü oldukları vergi türüdür. Yasal mirasçılar kadar atanmış mirasçıların da ödeme yükümlülükleri bulunuyor. Veraset ve intikal vergisinin ödenebilmesi için veraset intikal ilamının alınması gerekiyor. Oranlar miras tutarına göre değişmektedir.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyanname Süreleri Nelerdir?

Veraset ve intikal beyannamesi veraset ile ortaya çıkan ve ivazsız intikallere göre farklılık göstermektedir.

Veraset ve İntikal Vergisinin Ödeme Zamanları Nasıldır?

Bu vergi türü tahakkuktan itibaren 3 yılda ve her yılın mayıs ve kasım aylarında ödenmektedir.