FAVÖK Nedir?

FAVÖK, ticari işletmelerin yasal ödemelerini yapmadan önceki gelir durumlarının belirlenmesi için hazırlanan bir analizdir. Bu belgenin hazırlanması ve yorumlanması için FAVÖK formülü uygulanır. Peki, FAVÖK açılımı nedir? FAVÖK; “Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karlılık” anlamına gelir ve şirket değerlemeleri için kullanılır. Bu analiz sayesinde şirketler mevcut durumlarının finansal analizi yapabilir ve mali yapılarını kontrol edebilirler. FAVÖK; vergi borçlarını, faiz giderlerini ve sermaye yapısı gibi değişkenleri göz ardı ederek şirketin yalnızca faaliyetlerden elde ettiği kazan kabiliyetine odaklanır. FAVÖK bir şirket için faydalı olan bir ölçümdür. Bu hesaplama ile şirketin borcunu ödemek, kar sağlamak, operasyonlarını finanse etmek için yeterli kazanç elde etme kabiliyeti ölçmeye yardımcı olur.

FAVÖK Nasıl Hesaplanır?

FAVÖK, işletmelerin firma değerinin dönemsel kar oranına bölünmesinden oluşur ve Firma Değer / FAVÖK olarak ifade edilir. Firma değeri; şirketlerin hisselerinin toplam değerini yansıtan ifadedir. Bu değerin dönemsel FAVÖK’e bölünmesiyle FAVÖK yorumlaması yapılmaktadır. Hesaplama sonucunda sonuç yüksek çıkarsa, şirketin karı bir yatırım olduğu anlaşılır.

FAVÖK Formülü Nedir?

Bir şirketin firma değerinin hesaplanabilmesi için öncelikle FAVÖK değerinin öğrenilmesi gerekir. FAVÖK formülü ile hesaplama; brüt kar, amortisman tutarı, genel yönetim ve pazarlama giderleri dikkate alınarak yapılır. Buna göre belirlenmiş formül şöyledir:
FAVÖK = Brüt kar – pazarlama, satış ve dağıtım gideri – genel yönetim gideri – ARGE giderler + Amortisman ve İtfa giderleri.

QNB banner

FAVÖK Nasıl Yorumlanır?

FAVÖK, yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir şirketin operasyonel karlılığını bize gösterir. Bu değer negatif de olabilir pozitif de. Pozitif çıkan FAVÖK değeri, şirketin gerçekleştirdiği faaliyetler sonucu kar elde ettiğini gösterir. Ancak bu oran çok yüksek çıkarsa şirketin değerlemesinin aşırı olduğuna işaret edebilir. Negatif sonuç ise şirketin düşük kar elde ettiğini ve zararda olduğunu yansıtır. Bu değer sektör ortalamasına ya da rakip şirketlere göre çok düşükse şirket değerlemesinin aşırı düşük olduğu sonucu çıkarılabilir. Bu nedenle, FAVÖK değerleri yorumlanırken şirketin faaliyet gösterdiği sektör ortalamaları ve benzer şirketlerin değerlerinin de göz önünde bulundurulması gerekir.

FAVÖK Kaç Olmalıdır?

S&P Borsa Endeksine göre 10’un üzerinde çıkan bir FAVÖK değeri iyi olarak kabul edilir. Ancak bunun için belirli bir standart yoktur. Şirketin performansının değerlendirilebilmesi için sektöre, büyüklüğüne ve piyasadaki diğer şirketlerin FAVÖK oranına da bakılmalıdır. Sonuç olarak FAVÖK değeri şirketin durumunu değerlendirmek için önemli bir araçtır ancak daha sağlıklı yorumlayabilmek için geniş bir bağlam ve karşılaştırmalı analiz gerektirir.

FAVÖK nedir için FAVÖK kaç olmalıdır konusunu temsil eden fotoğraf

FAVÖK Marjı Nedir?

FAVÖK oranı, FAVÖK marjı olarak da bilinir. Faiz ödemeleri, vergi ve amortisman giderleri tamamlanmadan elde edilen gelirin yüzdesel oranını gösterir. FAVÖK marjı hesaplaması, FAVÖK’ün toplam gelirlere bölünmesiyle ortaya çıkar. Buna göre;
FAVÖK Marjı= (FAVÖK / Toplam Gelirler) x 100 formülü kullanılır. Bir örnek üzerinden ilerleyecek olursak; Bir şirketin FAVÖK değeri 200.000 dolar olsun. Toplam geliri ise 2 milyon dolar olsun. Buna göre; 200.000 / 2.000.000 = %10 FAVÖK marjıdır. FAVÖK marjı yüksek olması durumunda şirketin karlı olduğu ve maliyetlerini etkili olarak kullandığı şekilde yorumlanır. Düşük bir marjı oranı ise, operasyonel faaliyetlerin az karlı ya da zarar getirdiğini gösterir.

FD/FAVÖK Nedir?

Firma Değeri (FD) ile FAVÖK ya da kısaca FD/FAVÖK, şirket değerleme kullanılan bir hesaplamadır. Bu hesaplamada şirketin firma değeri ile faiz, amortisman ve vergi öncesi karı arasındaki oran belirlenir. Şirketin değerinin son 4 çeyrekte elde edilen FAVÖK değerinin kaç katı olduğu hesaplanır. Yukarıda FAVÖK formülü paylaşmıştık. Firma Değerini hesaplamak için ise şu formül kullanılır:

  • Firma Değeri (FD) = Piyasa değeri + Net borç
  • Piyasa Değeri= Ödenmiş sermaye x Hisse fiyatı
  • Net borç= Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar – (Nakit ve türevleri + Finansal yatırımlar)

Bu değerler hesaplandıktan sonra FD/FAVÖK oranı hesaplanabilir. Bu oran düşük çıkarsa şirketin borçlarını ödeyemediği ve zarar ettiği sonucu çıkarılır.

FD/FAVÖK Nasıl Hesaplanır?

FD/FAVÖK genellikle benzer şirketleri karşılaştırmak amacıyla kullanılır. Aynı zaman yabancı yatırımcılar, yatırım yapmak istedikleri şirketin FAVÖK değerini ve FD/FAVÖK sonucunu dikkatle incelemektedir. FD/FAVÖK hesaplaması yapılırken aşağıdaki formülden yararlanılır:
FD/FAVÖK = Firma Değeri / Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar

FD/FAVÖK Nasıl Yorumlanır?

Şirketler genellikle bütçelerini ve tahminleri FAVÖK hesaplaması sonucu çıkan değer üzerinden yapar. Çünkü FAVÖK net kar kalemine göre daha öngörülebilirdir. FD/FAVÖK kıyaslaması yapılırken ise şirketler kendi sektöründeki rakipleri ile kıyaslanmalıdır. Rakip şirketlerden ve sektör ortalamalarından daha yüksek bir FD/FAVÖK oranına sahip olan şirketlerin hisse senetleri pahalı olarak yorumlanır. Tam tersi durumlarda, FD/FAVÖK çarpanı göreceli olarak düşük çıkmasında ise hisse senedi ucuz olarak değerlendirilir ve yatırım yapmaya daha cazip olarak yorumlanabilir. FD/FAVÖK sonucu yorumlanırken faiz ile de ilişki kurulmalıdır. Faizlerin düşük olduğu durumlarda yüksek FD/FAVÖK çarpanları kullanılırken faizler yükseldikçe çarpanlar da geri gelecektir. Örneğin, faizlerin %15 olduğu zaman 6,66 ve altındaki oranlar makul olarak görülebilir.

GİB e-Arşiv Portal Entegrasyonu

FD/FAVÖK Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

FD/FAVÖK hesaplamasının şirketlere sağlayacağı birçok avantaj ve dezavantaj bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
– Avantajlar
Operasyonel verimlilik ve karlılık açısından şirketlere kıyaslama imkanı verir.
Satın alma ve birleşme işlemlerinde şirket değerinin belirlenmesine olanak sağlar.
Faiz, amortisman ve vergi gibi şirketin kontrolünde olmayan değişkenlerden etkilenmeden değerlendirilmeye olanak tanır.
Ulusal ya da uluslararası düzeyde aynı sektörde faaliyet gösteren rakip şirketler ile kıyaslama yapılabilir.
– Dezavantajları
Şirketlerin sahip olduğu nakit akışı tam olarak yansıtmamaktadır.
Sektörler arası gelişen farklılıkları dikkate almamaktadır.
Her sektör için farklı oranlar kullanılır.
Şirketlerin borçlanma maliyetini ve vergi borçlarını göz ardı eder.

FVÖK Nedir?

FVÖK; şirketlerin gelir vergisi ve faiz giderlerinin indirilmesinden önceki gelirini temsil eden karlılığın bir ölçüsüdür. FVÖK de şirketlerin verimliliğini ölçebilmesi açısından önemli bir hesaplamadır. Şirketin sermaye yapısının maliyetleri, karı etkileyen vergi giderleri olmadan faaliyetlerinin performansını analiz etmeyi sağlar. FVÖK, faaliyet geliri olarak da bilinmektedir. FVÖK hesaplanırken; toplam gelirden, satılan ürünlerin maliyeti, satış, genel ve idari giderler ile diğer işletme giderleri çıkarılarak hesaplanır.

FAVÖK ve FVÖK Farkı Nedir?

FAVÖK ve FVÖK finansal analizler sıklıkla karşılaşılan iki terimdir. Her ikisinde de şirketlerin karlılığı ve operasyonel performansı ölçülür. Ancak ikisinin arasında birtakım belirgin farklar bulunmaktadır. FAVÖK, ““Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar” anlamındadır. Şirketin operasyonel faaliyetlerinden elde ettiği karı, faiz, amortisman ve vergi öncesi olarak gösterir. Şirketin operasyonel karlılığını ölçer ve şirketin genel durumu hakkında önemli bilgiler sağlar.
FVÖK ise; “Faiz ve Vergi Öncesi Kar” anlamına gelir. FVÖK, bir şirketin faaliyetlerinden elde ettiği karı, faiz ve vergi öncesi olarak gösterir. Yani FVÖK’te amortisman ve itfa öncesi kar yoktur. İki arasındaki temel fark budur. Bu sebeple FAVÖK genellikle FVÖK’ten daha yüksek değere sahiptir.